logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ประกาศร่าง TOR

  • ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
    24 ธันวาคม 2557