logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • รายงานการประเมินผลคำรับรองฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
  5 มิถุนายน 2563
 • รายงานการประเมินผลคำรับรองฯ ประจำเดือนเมษายน 2563
  5 พฤษภาคม 2563
 • รายงานการประเมินผลคำรับรองฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563
  3 เมษายน 2563
 • รายงานการประเมินผลคำรับรองฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  5 มีนาคม 2563
 • รายงานการประเมินผลคำรับรองฯ ประจำเดือนมกราคม 2563
  5 กุมภาพันธ์ 2563
 • รายงานการประเมินผลคำรับรองฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  2 กันยายน 2559
 • รายงานการประเมินผลคำรับรองฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  9 สิงหาคม 2559
 • รายงานการประเมินผลคำรับรองฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  5 กรกฎาคม 2559
 • รายงานการประเมินผลคำรับรองฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  8 มิถุนายน 2559
 • รายงานการประเมินผลคำรับรองฯ ประจำเดือนเมษายน 2559
  27 พฤษภาคม 2559
 • รายงานการประเมินผลคำรับรองฯ ประจำเดือนมีนาคม 2559
  8 เมษายน 2559
 • รายงานการประเมินผลคำรับรองฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  4 มีนาคม 2559
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2559 เดือนมกราคม 2559
  10 กุมภาพันธ์ 2559
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2559 เดือนตุลาคม 2558 - เดือนธันวาคม 2558
  19 มกราคม 2559
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน
  6 ตุลาคม 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  4 กันยายน 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนสิงหาคม 2558
  4 กันยายน 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนมิถุนายน 2558
  7 กรกฎาคม 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
  8 มิถุนายน 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนเมษายน 2558
  7 พฤษภาคม 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (ต.ค.57-มี.ค.58)
  2 เมษายน 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
  5 มีนาคม 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557
  3 มีนาคม 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนมกราคม 2558
  3 มีนาคม 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนตุลาคม
  10 เมษายน 2557
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนพฤศจิกายน
  10 เมษายน 2557
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนธันวาคม
  10 เมษายน 2557
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนมกราคม
  10 เมษายน 2557
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
  10 เมษายน 2557
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนมีนาคม
  10 เมษายน 2557
 • สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2552
  2 มกราคม 2557
 • สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ในรูปแบบตาราง ปีงบประมาณ 2553
  2 มกราคม 2557
 • รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  2 มกราคม 2557
 • รายงานการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  2 มกราคม 2557
 • สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ในรูปแบบตาราง ปีงบประมาณ 2554
  2 มกราคม 2557
 • รายงานค่าเช่าที่ราชพัสดุค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  2 มกราคม 2557
  • #
   106 Bytes
 • สรุปรายงานค่าเช่าค้างชำระ ประจำเดือนกันยายน 2554
  2 มกราคม 2557
 • สรุปรายงานค่าเช่าค้างชำระ ประจำเดือนสิงหาคม 2554
  2 มกราคม 2557
 • รายงานค่าเช่าที่ราชพัสดุค้างชำระ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554
  2 มกราคม 2557
 • สรุปรายงานค่าเช่าค้างชำระ ประจำเดือนมิถุนายน 2554
  2 มกราคม 2557