logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ

 • ข้อมูลที่ราชพัสดุ ประเภทหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินของที่ราชพัสดุ
  31 สิงหาคม 2559
 • ข้อมูลที่ราชพัสดุ แยกตามประเภททะเบียน
  31 สิงหาคม 2559
 • ข้อมูลที่ราชพัสดุประเภท ทะเบียนทั่วไป
  31 สิงหาคม 2559
 • ข้อมูลที่ราชพัสดุประเภท ทะเบียนสาธารณประโยชน์
  31 สิงหาคม 2559
 • ข้อมูลที่ราชพัสดุประเภท ทะเบียนอุตสาหกรรม
  31 สิงหาคม 2559
 • ข้อมูลอาคารสิ่งปลูกสร้างของรัฐ
  31 สิงหาคม 2559