logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลการจัดเก็บรายได้

 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
  1 มิถุนายน 2561
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
  1 มิถุนายน 2561
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
  1 มิถุนายน 2561
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
  1 มิถุนายน 2561
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
  1 มิถุนายน 2561
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
  1 มิถุนายน 2561
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
  1 มิถุนายน 2561
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
  1 มิถุนายน 2561
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
  10 ตุลาคม 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  31 สิงหาคม 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  22 สิงหาคม 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
  1 กรกฎาคม 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  9 มิถุนายน 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
  9 มิถุนายน 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  8 เมษายน 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
  8 เมษายน 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  9 กุมภาพันธ์ 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  9 กุมภาพันธ์ 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  9 กุมภาพันธ์ 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  9 กุมภาพันธ์ 2559
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  5 ตุลาคม 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  5 ตุลาคม 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  5 ตุลาคม 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  5 ตุลาคม 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  5 ตุลาคม 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  5 ตุลาคม 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  8 เมษายน 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  8 เมษายน 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  8 เมษายน 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  8 เมษายน 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  8 เมษายน 2558
 • ข้อมูลผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  8 เมษายน 2558