logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  24 เมษายน 2567
 • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ วิธีการการสอบคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
  11 เมษายน 2567
 • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
  28 มีนาคม 2567
 • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
  30 สิงหาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ วิธีการการสอบคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
  18 สิงหาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
  12 กรกฎาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  15 มิถุนายน 2566
 • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนด วัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
  2 มิถุนายน 2566
 • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
  19 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
  6 ธันวาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนด วัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
  23 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
  10 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  30 เมษายน 2564
 • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลาและสถานที่่ในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  19 เมษายน 2564
 • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  1 เมษายน 2564
 • ประกาศ จังหวัดชัยภูมิ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  29 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
  18 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  8 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศชะลอการรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  31 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  4 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  20 เมษายน 2561
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  28 ธันวาคม 2560
 • แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  22 ธันวาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  21 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  4 ธันวาคม 2560
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  27 พฤษภาคม 2559
 • แผนที่สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  19 พฤษภาคม 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  18 พฤษภาคม 2559
 • ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  3 พฤษภาคม 2559