logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ เรื่อง ขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม

ด้วย นายกวิส  ถินชัยภูมิ ได้ยื่นเรื่องราวต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิว่า นายภีรพจน์  ถินชัยภูมิ ผู้เช่าอาคารราชพัสดุของกระทรวงการคลัง ได้ถึงแก่กรรมแล้ว 

ผู้ยื่นเรื่องราวจึงประสงค์ขอเช่าอาคารราชพัสดุดังกล่าวนี้สืบแทนต่อไป ฉะนั้น โดยประกาศฉบับนี้ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ถ้าผู้ใดเป็นทายาทของผู้ถึงแก่กรรมรายนี้ หรือเป็นผู้มีสิทธิ

ควรได้เช่าอาคารราชพัสดุดีกว่าผู้ยื่นเรื่องราว และประสงค์จะคัดค้านการขอเช่า ให้ยื่นคำร้องคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแสดงหลักฐานต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ 

ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป หากพ้นกำหนดแล้วไม่มีผู้ใดคัดค้าน กรมธนารักษ์จะได้พิจารณาคำขอเช่าของผู้ยื่นเรื่องราวต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด

13 มีนาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบม...
  23 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • เปิดประมูลเลขสวย เหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ 88 ปี กรมธนารักษ์
  9 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการ...
  3 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง