logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
    เป็นองค์กรที่บริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคมด้วยระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
 
ภารกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุรวมทั้งการจัดหาประโยชน์และทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับเงินคงคลังและเงินตราที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมฯ
 5. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
ภารกิจของแต่ละส่วน/ฝ่าย ภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ มีหน้าที่
 1. อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
 2. อนุญาตให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ
 3. ควบคุมและบริหารจัดการการจัดสร้างและการใช้ศูนย์ราชการ ศูนย์บ้านพักข้าราชการให้เป็นไปตามสัญญาระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 5. ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ และแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
 6. การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น การกำหนดรูปแบบโครงการและผลประโยชน์ตอบแทน การจัดทำเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูล การจัดทำสัญญา การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ การหาผู้ร่วมลงทุนหาแหล่งเงินทุน การรับมอบอาคาร
 7. การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
 8. การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
 9. การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า
 10. การขอดำเนินการอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา
 11. การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
 12. การพิจารณาเรื่องคำร้องต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดประโยชน์
 13. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 14. จัดทำข้อมูลงานจัดประโยชน์ลงในระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่
 1. จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด
 2. ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
 3. ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้องและทันสมัย
 4. จัดเก็บรักษาและจัดทำบัญชีคุมสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ
 5. อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์
 6. เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอน หรือค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายเวนคืน หรือกฎหมายอื่น
 7. การรับมอบการส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์ในราชการ หรือจากการจัดให้เช่า
 8. ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขตรายละเอียดทางกายภาพการใช้ประโยชน์
 9. การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง – คูเมือง ในภาคสนาม
 10. จัดหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน
 11. ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินและดำเนินการอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 12. จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ
 13. จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
 14. ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่
 15. ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ
 16. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
 17. ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เช่า ผู้บุกรุก
 18. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น การซื้อขาย แลกเปลี่ยน
 19. ดำเนินการปรับปรุงสภาพทำเล และลักษณะที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับศักยภาพ
 20. ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
 21. ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
 22. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินในเขตพื้นที่
 23. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 24. ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์และจังหวัด
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่
 1. ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิให้เป็นไปตามคำสั่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 3. จัดทำทะเบียนรายตัวผู้เช่าและบัตรประจำตัวผู้เช่า
 4. จัดทำสัญญาเช่า
 5. ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้ และจัดทำบัญชีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรวบรวมเงินนำส่งหรือนำฝากคลังจังหวัด
 6. เร่งรัด ติดตาม ทวงถามเงินค้างชำระต่าง ๆ ทุกประเภท
 7. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี
 8. ดำเนินการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันการเช่าและค่าภาษีต่าง ๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ
 10. จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญาเช่า เงินค้างชำระ และภาษีต่าง ๆ หรือเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ
 11. ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ และแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
 12. จัดทำด้านการเงินการบัญชีในระบบ GFMIS
 13. ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ
 14. ร่างหนังสือราชการซึ่งมิใช่หน้าที่ของส่วนใด
 15. พิมพ์หนังสือราชการ ตรวจทานหนังสือราชการ ถ่ายเอกสารและควบคุมการถ่ายเอกสาร
 16. ดำเนินการด้านบุคลากร ตรวจสอบ รายงานวันลาของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
 17. ดำเนินการเบิก – จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั้งควบคุมการใช้ และบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
 18. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
 19. บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และงานเกี่ยวกับการสารสนเทศ ตลอดจนตารางรายงานคำสั่งจากกรมธนารักษ์จากจดหมายอิเลคทรอนิค (E-mail) รายงานธนารักษ์พื้นที่
 20. ดำเนินการจัดเก็บ และดูแลรักษาเอกสารของทางราชการ ตลอดจนรับส่งทะเบียนและเสนอหนังสือ
 21. ดำเนินการจัดเก็บหนังสือเวียน คำสั่งกรมธนารักษ์และทั่วไป หรือกำกับการเก็บและค้นหา
 22. ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ 5 ปี และแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
 23. ปฏิบัติงานด้านพัสดุตามทะเบียนฯ
 24. จัดทำแผนและผลการประหยัดพลังงาน
 25. ดูแลรักษารถยนต์ประจำสำนักงานให้สะอาดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 26. จัดทำรายการเพื่อซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ
 27. จัดทำบันทึกรายการใช้รถ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ
 28. รับ – ส่ง ลงทะเบียน เสนอหนังสือ
 29. เก็บและค้นหาหนังสือเวียน พิมพ์ตรวจทานหนังสือราชการ จัดเอกสารราชการ
 30. ดำเนินการต่อทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของทางราชการทุกคัน
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน มีหน้าที่
 1. กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังและงบประมาณในงานที่รับผิดชอบ
 2. ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ
  ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน
 3. ควบคุม ตรวจสอบ บริหารงานเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน เช่น
  - การสำรวจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด
  - วิเคราะห์ค่าตัวแปรและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาทรัพย์สิน
  - จัดทำการประเมินราคาทรัพย์สิน และปรับราคาประเมินทรัพย์สินให้เป็นราคาปัจจุบัน
  - จัดทำฐานข้อมูลและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อการประเมินทรัพย์สินให้เป็น
  - จัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
  - เผยแพร่ข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการ และเอกชน เป็นต้น
 4. พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 5. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
 6. ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ และจังหวัดหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
  ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
พันธกิจ
 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
 2. พัฒนาที่ราชพัสดุในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อเพิ่มมูลค่าและหรือรายได้
 3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิให้ได้มาตรฐานสากล
10 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 852 ครั้ง