logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ (เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ) เพิ่มเติม
  25 สิงหาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ (เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ)
  28 มิถุนายน 2559
 • ข้อมูลครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี/คน จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ของ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิิ
  2 มิถุนายน 2559
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน
  25 พฤษภาคม 2559
 • ผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ
  25 พฤษภาคม 2559