logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านที่ราชพัสดุ

 • แบบรายงานการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ (ของส่วนราชการ)
  3 มีนาคม 2563
 • แบบฟอร์มการขอแก้ไขข้อมูล(สท.003) ใช้สำหรับแจ้งแก้ไขข้อมูลหรือแจ้งความผิดพลาดทุกระบบงาน
  26 มกราคม 2561
 • แบบฟอร์มการขอลบ/เปลี่ยนสถานะสิ่งปลูกสร้าง(สท.002)
  26 มกราคม 2561
 • แบบฟอร์มขอสิทธิ์การเข้าใช้ระบบงาน(สท.001)
  26 มกราคม 2561
 • แบบตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง(รายการที่ดิน)
  26 มกราคม 2561
 • แบบรายละเอียดการตรวจสอบรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง(เปรียบเทียบข้อมูลทะเบียน)
  26 มกราคม 2561
 • แบบรายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ(แบบ ทบ.3)
  17 ตุลาคม 2559
 • แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.6)
  29 กรกฎาคม 2559
 • แบบความยินยอมให้ใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.5)
  29 กรกฎาคม 2559
 • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4)
  29 กรกฎาคม 2559
 • แบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ฯ (แบบ ธร 3801) ปรับปรุง
  29 กรกฎาคม 2559
 • แบบรายงานการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ(ส่วนราชการ)
  8 เมษายน 2558
 • แบบรายงานการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ(ผู้เช่า)
  8 เมษายน 2558
 • แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน(แบบ ทร.03 แบบสำรวจรายการที่ดิน)
  8 เมษายน 2558
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกบนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ(แบบ ทร.05)
  8 เมษายน 2558
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ(แบบ ทร.04)
  8 เมษายน 2558
 • แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (แบบ ทร.11)
  8 เมษายน 2558
 • แบบรายการแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ(แบบ ทบ.2)
  8 เมษายน 2558
หมวดหมู่เอกสาร