logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์

 • กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
  2 มีนาคม 2563
 • คำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ที่ 40/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
  22 ธันวาคม 2560
 • กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการจัดการจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียน การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฯ
  22 ธันวาคม 2560
 • ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน การรับบริการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ี่ชัยภูมิ
  22 ธันวาคม 2560
 • คำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ที่ 12/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
  9 พฤษภาคม 2560
 • กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการจัดการจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียน การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฯ
  9 พฤษภาคม 2560
 • ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน การรับบริการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ี่ชัยภูมิ
  9 พฤษภาคม 2560
หมวดหมู่เอกสาร