logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

เกี่ยวกับจังหวัด

จังหวัดชัยภูมิ

ตราประจำจังหวัดชัยภูมิ

รูปธงสามชาย หมายถึง ธงแห่งชัยชนะ

 

คำขวัญจังหวัดชัยภูมิ

"ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล"

 

ต้นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ

"ต้นขี้เหล็ก"

 

ดอกไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ

"ดอกกระเจียว"


ประวัติ "เมืองชัยภูมิ"

         สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี “เมืองชัยภูมิ” ปรากฏในทำเนียบแผ่นดินสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช เป็นเมืองขึ้นกับเมืองนครราชสีมา แต่ต่อมาผู้คนได้อพยพออกไปตั้งหลักแหล่งทำมาหากินที่อื่น และได้ถูกปล่อยไว้เป็นเมืองร้าง“เมืองชัยภูมิ” ปรากฏชื่ออีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๖๐ “นายแล” ข้าราชการสำนักเจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทร์ ได้อพยพครอบครัวและบริวารเดินทางข้ามลำน้ำโขงมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านหนองน้ำขุ่น(หนองอีจาน) อยู่ในบริเวณท้องที่อำเภอ สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน ปี พ.ศ. ๒๓๖๒ เมื่อมีคนอพยพเข้ามาอยู่มาก นายแลก็ได้ย้ายชุมชนมาตั้งใหม่ที่บ้านโนนน้ำอ้อม บ้านชีลอง ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ ๖ กิโลเมตร นายแล ได้เก็บส่วย ผ้าขาว ส่งไปบรรณาการเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ จนได้รับบำเหน็จความชอบแต่งตั้งเป็น “ขุนภักดีชุมพล” ในปี พ.ศ. ๒๓๖๕ นายแลได้ย้ายชุมชนอีกเนื่องจากที่เดิมกันดารน้ำ มาตั้งใหม่ที่บริเวณบ้านหลวง ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างหนองปลาเฒ่ากับหนองหลอด เขตอำเภอเมืองชัยภูมิในปัจจุบัน และได้มาขึ้นตรงต่อ เมืองนครราชสีมา และส่งส่วยทองคำถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ยอมขึ้นต่อ เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์อีกต่อไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ายกบ้านหลวง เป็นเมืองชัยภูมิ และแต่งตั้ง ขุนภักดีชุมพล (แล) เป็น “พระยาภักดีชุมพล” เจ้าเมืองคนแรกของเมืองชัยภูมิ

         เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ได้ก่อการกบฏยกทัพเข้ามาหมายจะตีกรุงเทพฯ โดยหลอก หัวเมืองต่างๆ ที่เดินทัพมาว่าจะมาช่วยกรุงเทพฯ รบกับอังกฤษ จนกระทั้งเจ้าอนุวงศ์สามารถยึดเมืองนครราชสีมาได้เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๖๙ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาเมื่อความแตก เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ได้กวาดต้อนชาวเมืองนครราชสีมาเพื่อนำไปยังเมืองเวียงจันทร์ เมื่อไปถึงทุ่งสัมฤทธิ์หญิงชายชาวเมืองที่ถูกจับโดยการนำของคุณหญิงโม ภรรยาเจ้าเมืองนครราชสีมาได้ลุกฮือขึ้นต่อสู้ พระยาภักดีชุมพลเจ้าเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าเมืองใกล้เคียงได้ยกทัพออกไปสมทบกับคุณหญิงโม ตีกระหนาบทัพเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์จนแตกพ่ายไป

         กองทัพลาวส่วนหนึ่งล่าถอยจากเมืองนครราชสีมาเข้ายึดเมืองชัยภูมิไว้ และเกลี้ยกล่อมให้ พระยาภักดีชุมพล(แล)เข้าร่วมเป็นกบฏด้วย แต่พระยาภักดีชุมพลไม่ยอม เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ เกิดความแค้นจึงจับตัวพระยาภักดีชุมพลมาประหารชีวิตที่บริเวณใต้ต้นมะขามใหญ่ริมหนองปลาเฒ่า ซึ่งต่อมาชาวชัยภูมิได้ระลึกถึงคุณความดีที่ท่านมีความชื่อสัตย์และเสียสละต่อแผ่นดินจึงได้พร้อมใจกัน สร้างศาลขึ้น ณ บริเวณนั้น และชาวชัยภูมิได้สร้างศาลเพิ่มเป็นศาลาทรงไทย “ศาลาพระยาภักดีชุมพล(แล)” มีรูปหล่อของท่านอยู่ภายใน เป็นที่เคารพกราบไหว้ และถือเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ แห่งหนึ่งของจังหวัด ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ ๓ กิโลเมตร


ขนาดและที่ตั้ง

         จังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณใจกลางของประเทศ เส้นรุ้งที่ 15 องศาเหนือ เส้นแวงที่ 102  องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเล 631 ฟุต ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ 332 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ  12,778.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,986,429 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.6 ของพื้นที่ทั้งหมดของภาค และร้อยละ 2.5 ของพื้นที่ทั้งประเทศ มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาค และใหญ่เป็นอันดับ 7 ของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้
ทิศเหนือ               ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น  และเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น  และนครราชสีมา
ทิศใต้                  ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา         
ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี  และเพชรบูรณ์
แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต


ลักษณะภูมิประเทศ

         ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปประกอบด้วยป่าไม้และภูเขาร้อยละ 50 ของพื้นที่จังหวัด นอกนั้นเป็นที่ราบสูง บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นพื้นที่ราบ มีพื้นที่ป่าไม้และเทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก ประกอบด้วยเทือกเขาสำคัญ ได้แก่ ภูอีเฒ่า ภูแลนคา และภูพังเหย ซึ่งมีลักษณะและจำนวนพื้นที่ดังนี้
ตารางแสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชัยภูมิ

ที่

ลักษณะภูมิประเทศ

จำนวนพื้นที่ (ไร่)

ร้อยละ

1.

ภูเขาและป่าไม้

4,026,616

50.42

2.

ที่ราบลุ่ม

3,603,994

45.13

3.

ที่ราบสูงนอกเขตป่าไม้

252,413

3.16

4.

พื้นน้ำ

63,431

0.79

5.

เนื้อที่ดินดาน ดินเลนใช้ประโยชน์ไม่ได้

39,975

0.50

รวมเนื้อที่ทั้งหมด

7,986,429

100.00

 

จังหวัดชัยภูมิ สามารถแบ่งภูมิประเทศของจังหวัดออกได้เป็น 3 ลักษณะคือ
พื้นที่ราบในฝั่งแม่น้ำ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 0 – 300 เมตร ได้แก่บริเวณพื้นที่ราบเรียบ  ความลาดเอียงของพื้นที่อยู่ระหว่างร้อยละ 0 - 2 ซึ่งมีพื้นที่ประมาณร้อยละ 13  ได้แก่พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำชีในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์  อำเภอบ้านเขว้า  อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอจัตุรัส  อำเภอเนินสง่า  บริเวณนี้จะเป็นที่ราบน้ำท่วมถึง
พื้นที่ลูกคลื่นลอนต่ำ อยู่ตอนกลางของพื้นที่จังหวัด เป็นแนวยาวตามทิศเหนือ-ใต้ ตามแนวเทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงประมาณ 300 – 500 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางได้แก่ พื้นที่บางส่วนในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ  อำเภอหนองบัวระเหว  อำเภอบ้านเขว้า  อำเภอแก้งคร้อ  อำเภอเทพสถิต  อำเภอบำเหน็จณรงค์  อำเภอเกษตรสมบูรณ์และอำเภอบ้านแท่น
พื้นที่สูงและภูเขา   สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลอนลึกและภูเขา ในเขตเทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงตั้งแต่ 500 – มากกว่า 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ได้แก่ พื้นที่บางส่วนของอำเภอหนองบัวระเหว  อำเภอเทพสถิต  อำเภอคอนสาร อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอหนองบัวแดง  อำเภอภูเขียว  อำเภอแก้งคร้อ  อำเภอภักดีชุมพล  อำเภอซับใหญ่  และพื้นที่ทางตอนเหนือของอำเภอเมืองชัยภูมิ


สภาพภูมิอากาศ

         จังหวัดชัยภูมิมีลักษณะอากาศร้อนชื้น อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีฤดู 3 ฤดู โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน และช่วงฝนสลับกับช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาตามฤดูกาล ดังนี้
                                      ฤดูหนาว      ประมาณเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
                                      ฤดูร้อน        ประมาณเดือน มีนาคม - พฤษภาคม
                                      ฤดูฝน         ประมาณเดือน มิถุนายน - ตุลาคม


โครงสร้างการบริหารราชการระดับจังหวัด

         โครงสร้างการบริหารราชการระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการ 3 ส่วน คือ
               1. ราชการบริหารส่วนกลาง มีส่วนราชการส่วนกลางตั้งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด จำนวน 46 หน่วยงาน
               2. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด จำนวน 35 หน่วยงาน แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ 123 ตำบล 1,617 หมู่บ้าน 28 ชุมชน ประกอบด้วย

                                    (1) อำเภอเมืองชัยภูมิ                           

(2) อำเภอภูเขียว       

(3) อำเภอจัตุรัส                                 

(4) อำเภอแก้งคร้อ                

(5) อำเภอเกษตรสมบูรณ์                      

(6) อำเภอหนองบัวแดง                      

(7) อำเภอคอนสาร                                

(8) อำเภอบ้านเขว้า                  

(9) อำเภอคอนสวรรค์                           

(10) อำเภอบำเหน็จณรงค์                    

(11) อำเภอเทพสถิต                             

(12) อำเภอบ้านแท่น               

(13) อำเภอหนองบัวระเหว                    

(14) อำเภอภักดีชุมพล             

(15) อำเภอเนินสง่า                            

(16) อำเภอซับใหญ่

                                องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  143  แห่ง  ประกอบด้วย
                                     3.1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด            1      แห่ง
                                     3.2  เทศบาล                              36      แห่ง
                                           - เทศบาลเมือง                        1       แห่ง
                                           - เทศบาลตำบล                      35      แห่ง
                                     3.3  องค์การบริหารส่วนตำบล          106      แห่ง


ประชากรและโครงสร้างประชากร

         จังหวัดชัยภูมิ มีจำนวนราษฎรทั้งสิ้น 1,139,023 คน ราษฎรชาย 564,464 คน คิดเป็นร้อยละ 49.56 ราษฎรหญิง 574,559 คน คิดเป็นร้อยละ 50.44 ของทั้งจังหวัด และมีประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 183,663 คน หรือร้อยละ 16.13 ส่วนที่เหลือ 955,360 คน หรือร้อยละ 83.87 อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล โดยมีจำนวนครัวเรือนมีทั้งสิ้น 387,224 หลังคาเรือน และความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยทั้งจังหวัด 89.13 คนต่อตารางกิโลเมตร รายละเอียดตามอำเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อำเภอเมืองชัยภูมิ 183,663 คน รองลงมาอำเภอภูเขียว 124,541 คน และอำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุดอำเภอซับใหญ่ 15,401 คน ดังตารางที่ 1. แสดงจำนวนประชากรแยกเป็นรายอำเภอ

อำเภอ

พื้นที่

ระยะทาง
(กม.)

จำนวน

ประชาชน

หมู่บ้าน

ตำบล

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

เมืองชัยภูมิ

1,169.898

1

224

19

75,032

89,434

94,224

183,663

บ้านเขว้า

544.315

13

88

6

17,405

25,084

25,758

50,842

คอนสวรรค์

468.147

38

103

9

19,198

26,587

27,139

53,726

เกษตรสมบูรณ์

1,418.967

102

144

11

32,202

55,909

56,461

112,370

หนองบัวแดง

2,215.459

49

130

8

32,335

51,131

50,695

101,826

จัตุรัส

647.031

38

119

9

26,793

36,549

38,601

75,150

บำเหน็จณรงค์

560.300

58

95

7

17,971

26,675

27,279

53,954

หนองบัวระเหว

841.782

33

58

5

13,612

19,412

19,177

38,589

เทพสถิต

875.604

105

92

5

25,016

35,494

34,742

70,236

ภูเขียว

801.757

78

155

11

38,665

61,463

63,078

124,541

บ้านแท่น

308.707

92

66

5

12,826

22,612

23,038

45,650

แก้งคร้อ

582.196

45

126

10

31,729

46,525

47,272

93,797

คอนสาร

966.665

125

85

8

19,408

30,995

31,104

62,099

ภักดีชุมพล

900.456

85

47

4

11,419

15,842

15,307

31,149

เนินสง่า

222.003

30

48

4

8,209

12,910

13,120

26,030

ซับใหญ่

225.000

55

37

3

5,404

7,842

1,559

15,401

รวม

12,778.287

-

1,617

124

387,224

564,464

574,559

1,139,023

(สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย  ณ  วันที่  31  กันยาน  2561)


การคมนาคม

         การคมนาคม จังหวัดชัยภูมิมีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ทั้งภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภายในจังหวัดได้โดยสะดวกทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ หากเดินทางโดยรถยนต์สามารถใช้เส้นทางหลักที่สำคัญของจังหวัด คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 สีคิ้ว - ชัยภูมิ - ชุมแพ ใช้เชื่อมระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง ส่วนเส้นทางคมนาคมระหว่างอำเภอกับอำเภอภายในจังหวัดเป็นถนนลาดยาง อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ทำให้การติดต่อระหว่างอำเภอเป็นไปอย่างสะดวกสบาย ส่วนการคมนาคมจากอำเภอถึงตำบล หมู่บ้าน เป็นถนนสายรองของสำนักงานทางหลวงชนบท บางส่วนยังเป็นถนนลูกรัง สามารถใช้ติดต่อคมนาคมอย่างสะดวกในหน้าแล้ง สำหรับฤดูฝนยังมีความลำบากอยู่มาก สำหรับระยะทางระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอต่างๆ แสดงตามตาราง  ดังนี้

ตาราง ระยะทางระหว่างอำเภอเมืองชัยภูมิกับอำเภอต่างๆ ของจังหวัดชัยภูมิ

ที่

อำเภอ

ระยะทาง(กม.)

ที่

อำเภอ

ระยะทาง (กม.)

1.

บ้านเขว้า

13

9.

บำเหน็จณรงค์

58

2.

เนินสง่า

30

10.

ภูเขียว

77

3.

หนองบัวระเหว

33

11.

บ้านแท่น

81

4.

คอนสวรรค์

38

12.

ภักดีชุมพล

85

5.

จัตุรัส

39

13.

เกษตรสมบูรณ์

90

6.

แก้งคร้อ

45

14.

เทพสถิต

105

7.

หนองบัวแดง

53

15.

คอนสาร

125

8.

ซับใหญ่

55

 

 

            ถนนในจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย
                - ถนนอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชัยภูมิ ระยะทาง 595.295 กิโลเมตร ระยะทางต่อ 2 ช่องจารจร 710.093 กิโลเมตร ขนาดผิวทางแอสฟัลต์ จำนวน 15 สายทาง Work Load 2,510.519 กิโลเมตร ทรัพย์สินในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
                              พื้นที่รับผิดชอบของแขวงฯ         23,351,225.00      ตารางเมตร
                              พื้นที่ผิวทางลาดยาง                  6,964,076.00      ตารางเมตร
                              พื้นที่ขอบทางถึงเขตทาง           16,387,149.00      ตารางเมตร
                              สะพาน     140    แห่ง                    3,954.90      เมตร
                              ท่อเหลี่ยม   52    แห่ง                     1,835.50      เมตร
                              ท่อกลม  1,130   แห่ง                   14,725.50      เมตร
                - ถนนโครงข่ายสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ทั้งสิ้น 55 สายทาง เป็นระยะทาง 909.993 กิโลเมตร


การไฟฟ้า
         จังหวัดชัยภูมิ มีการใช้กระแสไฟฟ้า 350 ล้านยูนิต โดยมีขอบเขตการรับกระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิต ดังนี้
                1.) กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนจุฬาภรณ์ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำเก็บน้ำได้ 188 ล้านลูกบาศก์เมตร มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 เครื่อง กำลังผลิต 40,000 กิโลวัตต์ให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 57 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง
                2.) กระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย อำเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น
                3.) กระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
                4.) กระแสไฟฟ้าย่อยจากจังหวัดนครราชสีมา


การประปา
         จังหวัดชัยภูมิ มีสำนักงานประปา จำนวน 5 แห่ง คือ สำนักงานประปาชัยภูมิ สำนักงานประปาจัตุรัส สำนักงานประปาแก้งคร้อ สำนักงานประปาภูเขียว และสำนักงานประปาหนองบัวแดง การให้บริการของการประปาส่วนภูภาคส่วนใหญ่จะมีเฉพาะในเขตชุมชน เช่น ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เขตเทศบาลตำบล และหมู่บ้านที่มีประชาชนหนาแน่น สำนักงานประปาทั้งหมด มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 19,468,800 ลูกบาศก์เมตร สามารถผลิตน้ำได้ 13,666,523 ลูกบาศก์เมตร มีจำนวนผู้ใช้น้ำทั้งสิ้น 51,758 ราย


การสื่อสาร
         จังหวัดชัยภูมิ มีที่ทำการไปรษณีย์ 16 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเนินสง่าและอำเภอซับใหญ่) มีจำนวนไปรษณีย์ภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 3,730,002 ชิ้น มีเลขหมายโทรศัพท์ของบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวม 27,520 เลขหมาย และมีเลขหมายที่มีผู้เช่า 21,705 เลขหมาย มีสถานีวิทยุ 4 แห่ง คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ สถานีวิทยุ จส.5 ของกรมทหารสื่อสาร สถานีวิทยุ อสมท.ชัยภูมิ และสถานีวิทยุ ตชด.ชัยภูมิ นอกจากนี้ยังมีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ 3 เครือข่าย คือ บริษัท AIS จำกัด (มหาชน) เครือข่ายของบริษัท DTAC จำกัด และเครือข่ายของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด


 การท่องเที่ยว   
         จังหวัดชัยภูมิมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ 44 แห่ง แบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 27 แห่ง เช่น น้ำตก ภูเขา ป่าไม้และถ้ำต่างๆ แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์โบราณวัตถุ และโบราณสถาน 12 แห่ง เช่น ปรางค์กู่ ภูพระ ภูแฝด และ
พระพุทธรูปสมัยทราวดี เป็นต้น และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 6 แห่ง ดังนี้

ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ
1. อุทยานแห่งชาติตาดโตน 15. ถ้ำวัวแดง
2. น้ำตกผาเอียง 16. ถ้ำพระ
3. น้ำตกตาดฟ้า 17. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง
4. อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 18. ผาเกิ้ง
5. น้ำตกเทพพนา 19. อุทยานแห่งชาติไทรทอง
6. น้ำตกเทพประทาน 20. อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
7. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 21. บึงละหาน
8. ทุ่งกะมัง 22. ถ้ำผามอง
9. เขื่อนจุฬาภรณ์ 23. ภูตะเภา
10. สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว 24. เขื่อนห้วยกุ่ม
11. น้ำผุดนาวงเดือน 25. ถ้ำประกายเพชร
12. น้ำผุดหินลาด 26. ถ้ำบนเขาพญาฝ่อ
13. ถ้ำแก้ว 27. ป่าโล่ใหญ่
14. ถ้ำประทุม  
1. อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล)
2. ศาลเจ้าพ่อพญาแล
3. ปรางค์กู่
4. ภูแฝด (รอยพระบาท)
5. ภูพระ (พระเจ้าตื้อ)
6. ใบเสมา (วัดกุดโง้ง)
7. สระหงส์
8. กู่แดง
9. พระธาตุหนองสามหมื่น
10. พระใหญ่และใบเสมา
       วัดคอนสวรรค์
11. พระแท่นบัลลังก์
12. พระธาตุกุดจอก
1. หมู่บ้านทอผ้าไหม
2. ศูนย์รวมไม้ตัดบ้านแข้
3. ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ผ้าขิด
4. บ้านค่าย (หมู่บ้านช้าง)
5. ประเพณีรำผีฟ้า
6. หมู่บ้านชาวบน

            

         แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ


 

การเดินทาง :

ทางรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงสระบุรี แยกขวาไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) แล้วแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 201 ที่อำเภอสีคิ้ว ผ่านอำเภอด่านขุนทด อำเภอจัตุรัส เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ รวมระยะทางประมาณ 342 กิโลเมตร

อีกเส้นทางหนึ่ง คือ จากกรุงเทพฯ เดินทางไปตามถนนพหลโยธิน ผ่านสระบุรี ถึงแยกพุแค แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 21 ถึงอำเภอชัยบาดาล จากนั้นเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 205 ผ่านอำเภอเทพสถิต อำเภอจตุรัส เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ

ทางรถไฟ
จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) มีรถด่วน รถเร็ว กรุงเทพฯ-หนองคาย บริการทุกวันโดยลงที่สถานีบัวใหญ่ จากนั้นสามารถต่อรถโดยสารประจำทางไปชัยภูมิอีก 51 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 www.railway.co.th

ทางรถโดยสารประจำทาง
มีบริการเดินรถ กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 โทร. 0 2936 2852-66 สถานีขนส่งชัยภูมิ โทร. 0 4481 1493 บริษัท แอร์ชัยภูมิ โทร.0 4481 1556 นครชัยแอร์ โทร. 0 44 81 1739 ชัยภูมิจงเจริญ โทร. 0 4481 1780 ชัยภูมิทัวร์ โทร. 0 4481 6012 www.transport.co.th

การคมนาคมภายในตัวจังหวัด จ.ชัยภูมิ
จากสถานีขนส่งชัยภูมิมีรถโดยสารประจำทางไปกรุงเทพฯ เลย เชียงใหม่ นครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น เพชรบูรณ์-หล่มสัก พิษณุโลก ชุมแพ บัวใหญ่ คอนสวรรค์ หนองบัวแดง เกษตรสมบูรณ์ บ้านเขว้า สมอทอด คอนสาร ลำนารายณ์ บ้านไผ่ ติดต่อสอบถามสถานีขนส่งชัยภูมิ โทร. 0 4481 1493


หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ :

โรงพยาบาลชัยภูมิ โทร. 0 4481 1005-8
ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ โทร. 0 4481 2516, 0 4481 1376
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ โทร. 0 4481 1573
สถานีขนส่งชัยภูมิ โทร. 0 4481 1493
สถานีตำรวจ โทร. 0 4481 1242

 
10 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 10037 ครั้ง